Podizanje vinograda

Geografsko poreklo vina

Vinogradarstvo je jedna od najizazovnijih naučnih disciplina u poljoprivredi i povezuje više, na prvi pogled nespojivih komponenti privrednog i socijalnog razdvoja društva. Više od 100 faktora utiče na porast, razvitak vinove loze, sazrevanje, berbu, postupke u preradi i očuvanju grožđa posle berbe.

Rentabilnost ulaganja u podizanje i eksploataciju zasada vinograda kao izazov za investitore

Vinogradarstvo predstavlja značajnu granu poljoprivrede Srbije. Iako sadašnje ekonomske prilike ne pružaju poslovnu sigurnost u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, investiranje u podizanje zasada vinograda daje značajne ekonomske efekte. Cilj ovog istraživanja je da se prema pokazateljima rentabilnosti investicionih ulaganja ukaže potencijalnim investitorima o stepenu ukamaćenja kapitala ulaganjem u podizanje zasada vinograda.

Razmišljate o “penzionisanju” ili drugoj promeni u životu i razmatrate mogućnost bavljenja vinogradarstvom i proizvodnjom vina
• Interesovanje za vino. Uzgoj vinove loze je izražavanje tog interesovanja kroz hortikulturu
• Alternativna kultura uz postoje će poljoprivredne poslove
• Nedavno kupljeno/nasledjeno zemljište, želite da imate prihod od toga?
• Da li razumete kakvu to radnu snagu i kapital zahteva?
• Koja su vaša finansijska očekivanja? U kakvoj je situaciji gajenje loze u odnosu na dugoročnih 7 do 10% prinosa na berzi?
• Koje je vaše tržište?

Podizanje višegodišnjih zasada

Analiza pogodnosti područja za zasnivanje višegodišnjih zasada

Podizanje plantažnih višegodišnjih zasada tj. podizanje plantažnih voćnjaka i vinograda podrazumeva takve sisteme gajenja, u kojima će stabla voćaka ili čokoti vinove loze imati optimalne uslove za visoke i stabilne prinose, mehanizovanu obradu, negu uz navodnjavanje i odvodnjavanje, kao i zaštitu zemljišta od erozije.

Orografija i drugi modifikatori klime

Ocena povoljnosti nekog mesta za podizanje voćnjaka ili vinograda mora voditi računa i o sledećim činiocima: geografskoj širini, nadmorskoj visini, ekspoziciji, inklinaciji. Geografska širina. Udaljenost nekog mesta od ekvatora presudno određuje njegove klimatske karakteristike. Geografska širina utiče na dužinu vegetacionog perioda, temperaturu vazduha i zemljišta (sa udaljavanjem od ekvatora temperatura opada), osunčavanje, padavine i druge elemente klime.

Geodetsko kartografski istražni radovi

Pre početka svih geodetsko kartografskih radova, potrebno je izvršiti uvid u postojeću dokumentaciju, tj. izvršiti uvid u postojeće geodetsko kartografske radove. Pri tome treba obratiti pažnju na sledeće:
– šta postoji od geodetsko kartografske dokumentacije,
– izvršiti pregled i selekciju postojeće dokumentacije, kako u pogledu ažurnosti, tačnosti, vremena i upotrebljivosti,
– objediniti podatke sa stručnjacima – nosiocima tematskog sadržaja, ukoliko oni postoje
– uraditi plan i program geodetsko kartografskih radova, bilo da se radi o dopuni postojeće, bilo o izradi nove, a sve u skladu sa postojećim mrežnim planom.

Izbor vrste, sorte, podloge i sistema gajenja vinove loze

Vinova loza kao statički organizam ima određen životni prostor. To je proizvodna površina i od nje zavisi razvijenost biljke a time i visina i kvalitet roda. Pojedinačni čokoti mogu biti vrlo velikih dimenzija i obuhvatati površinu nekoliko ari. U vinogradarstvu, proizvodnoj grani poljoprivrede, svakom čokotu treba unapred odrediti efektivnu površinu koja će obezbediti optimalan rast i razviće u tekućoj godini i stvoriti rodni potencijal za narodnu godinu. Eksploatacioni period u trajanju od 25-30 godina treba da omogući bolje iskorišćavanje prirodnih resursa kao i da sagleda promene koje će se odvijati van samog poljoprivrednog imanja, a to se pre svega odnosi na ekonomski efekat i profit.

Nega vinograda u investicionom periodu

Nega mladog vinograda sprovodi se u prve tri godine. Ovaj period najčešće se poklapa sa dužinom investicionih ulaganja u nov zasad. Agrotehničke mere u ove tri godine treba da se blagovremeno sprovedu, jer od toga u velikoj meri zavisi početak plodonošenja, visina prvog roda, formiranje oblika čokota – sistema gajenja vinove loze, dugovečnost zasada.

Uređenje i priprema zemljišta za podizanje voćnjaka i vinograda

Tereni sa nagibom do 10-12° ili 18-22% pogodni su za voćnjake i vinograde, pri većem nagibu neophodno je terasiranje. Mere pripreme uključuju:
– regulacione radove
– povećanje plodnosti zemljišta
– regulacija kiselosti zemljišta
– rigolovanje – duboka obrada zemljišta
– plitku obradu zemljišta.

Obrada zemljišta u višegodišnjim zasadima

Obrada zemljištapredstavlja skup radnih operacija površinskog sloja u stanje koje će osigurati sve potrebne uslove za normalan razvoj korenovog sistema voćaka i vinove loze, koji obezbeđuju rentabilniju i kvalitetniju proizvodnju voća i grožđa. Stvaranje uslova za normalan razvoj korenovog sistema počinje sa pripremom
zemljišta za podizanje višegodišnjeg zasada.

Sadržaj

1. uvod 
2. Analiza pogodnosti područja za zasnivanje višegodišnjih zasada 
2.1. Geodetsko-kartografska dokumentacija potrebna za analizu područja 
2.2. Analiza klimatskih uslova za podizanje višegodišnjih zasada 
2.3. Orografija i drugi modifikatori klime karakteristike područja

2.4. Pedološke karakteristike područja

3. Izrada projekta zasnivanja višegodišnjih zasada